การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออนกริด หลักสูตร 90 ชั่วโมง สอนโดย ครูพิพัฒน์ จ้อยเจริญ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

หลักสูตร

หลักสูตร  การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้าน
แบบออนกริด
รหัส 11314
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  หลักสูตร  90  ชั่วโมง